Interní předpis 2017/01 - Specifikace postů v Představenstvu

Představenstvo Kolejního klubu Pod-O-Lee
Interní předpis 1/2017
Specifikace postů v Představenstvu

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 1. Představenstvo „Kolejního klubu Pod-O-Lee“ (dále jen POD), tímto „interním předpisem“ (dále jen IP) určuje složení Představenstva POD ve smyslu Stanov POD čl. 8 odst. II. a specifikuje náplň výkonu jednotlivých postů.
 2. Představenstvo POD stanovuje délku mandátu „Zástupcům bloků a Správcům služeb“ (dále jen Správce, resp. Správci).

Čl II. - Všeobecné práva a povinnosti Správců

 1. Každý Správce udržuje manuál popisující náplň a pracovní postupy pro výkon jeho funkce. Zodpovídá za provedení revize tohoto manuálu alespoň jednou do roka.
 2. Všichni Správci a jejich zástupci jsou zapsaní v klubovém informačním systému a mají práva potřebná k výkonu jejich funkce.
 3. Každý Správce zodpovídá za návrh čerpání z klubového rozpočtu a samotné jeho čerpání v rámci kompetence své funkce.
 4. Všichni Správci jsou povinni udržovat aktuální evidenci klubového majetku, za který zodpovídají.

Čl III. - Specifikace funkcí s členstvím v představenstvu

Předseda klubu (P) – Executive director

 • Je definován stanovami klubu POD a SU ČVUT

Správce bloku X (SBX) – Block X administrator

 • X ve zkratce je nahrazováno označením jednoho z bloků A-F.
 • Napomáhá k bezproblémovému chodu bloku.
 • Napomáhá k udržování pořádku a bezpečnosti na daném bloku.
 • Komunikuje s ubytovanými na daném bloku a zastupuje je v Představenstvu.
 • Podílí se na náboru aktivních členů klubu.

Správce systémů (SS) – System administrator

 • Spravuje služby, které zabezpečují chod počítačové sítě (DNS, DHCP, RADIUS a další).
 • Spravuje mailové služby (přesměrování e-mailů, mailhosting, e-mailové konference…).
 • Spravuje všechny fyzické a virtuální servery, zodpovídá za jejich funkčnost a dostupnost.
 • Instaluje, aktualizuje, udržuje v chodu a optimalizuje servery a služby.
 • Rozhoduje o změnách konfigurace služeb a serverů.
 • Uděluje omezené přístupy na servery.
 • Zabezpečuje, garantuje a vyhrazuje systémové prostředky pro chod a rozvoj jiných funkcí.
 • Stará se o integraci služeb do systémů a případnou interakci mezi nimi.
 • Vede evidenci o zakoupených licencích.
 • Vede pravidelné systémové a softwarové audity.
 • Vykonává penetrační testy počítačové sítě, monitoring, IDS.
 • Provádí pravidelné zálohování.
 • Optimalizuje chod, výkonnost a spolehlivost systémů.
 • Analyzuje systémové protokoly, identifikuje případné nesrovnalosti.
 • Řeší vzniklé technické problémy spojené se servery.

Správce sítě (SN) – Network administrator

 • Stará se o fyzickou část sítě.
 • Je správcem všech síťových prvků, zabezpečuje konektivit umezi nimi.
 • Instaluje a konfiguruje nové síťové prvky.
 • Konfiguruje dynamické routování v rámci sítě ČVUT.
 • Konfiguruje routování v rámci sítě Pod-O-Lee.
 • Monitoruje datové toky.
 • Dohlíží na dodržování provozního řádu sítě, uděluje a upravuje práva (BANy).
 • Spravuje a konfiguruje aktivní prvky.
 • Spravuje optické a metalické spoje.
 • Komunikuje s VIC ČVUT a sdružením CESNET.
 • Spravuje routovací servery.
 • Vyučuje síťové základy pro Televizory.
 • Zabezpečuje počítačovou síť.

Správce databází (SD) – Database administrator

 • Spravuje klubový informační systém.
 • Spravuje kamerový systém a kamery.
 • Spravuje uživatele a jejich práva.
 • Spravuje kartový systém.
 • Spravuje platby.
 • Spravuje IP KVM konzole.
 • Spravuje EZS (elektronický zabezpečovací systém).

Správce Pod-O-Gym (SG) – Pod-O-Gym manager

 • Zajišťuje provoz Pod-O-Gym.
 • Kontroluje stav vybavení, zajišťuje údržbu a drobné opravy, úklid a servis, nákup nového vybavení.
 • Dohlíží se svým týmem na dodržování provozního řádu Pod-O-Gym.
 • Uděluje a upravuje přístupová práva do Pod-O-Gym (vč. BANů - zákazů vstupu).
 • Upravuje provozní dobu a rozhoduje o mimořádných přerušeních provozu Pod-O-Gym.
 • Zodpovídá za obsah oficiálních informačních kanálů Pod-O-Gym.

Správce projektů (SP) – Project manager

 • Koordinuje akce a projekty pořádané klubem.
 • Zastupuje klub v komunikaci se členy klubu.
 • Spravuje propagační předměty a materiály.
 • Získává a zpracovává zpětnou vazbu od veřejnosti.
 • Podílí se na náboru aktívních členů klubu.

Správce Hudebny (SH) – Music Room administrator

 • Zajišťuje provoz Hudebny, údržbu, úklid, servis, pořizování spotřebního materiálu, zlepšování akustiky, rozšiřování výbavy.
 • Upravuje Provozní řád Hudebny a dohlíží na jeho dodržování.
 • Uděluje a upravuje přístupová práva do Hudebny (BANy - zákazy vstupu).
 • Upravuje provozní dobu a rozhoduje o mimořádných přerušeních provozu Hudebny.
 • Pomáhá s kulturní náplní klubových akcí, pořádá a koordinuje akce Hudebny.
 • Pomáhá s ozvučením klubových akcí.
 • Aktualizuje seznam mimokolejních uživatelů na vrátnici.
 • Zodpovídá za obsah oficiálních informačních kanálů Hudebny.

Čl. IV. Zástupci

 1. Zástupcem Předsedy je Místopředseda a je definován stanovami POD a stanovami SU ČVUT.
 2. Každý Správce má právo na jednoho stálého zástupce, kterého může pověřit výkonem svých pravomocí.
 3. V případě nepřítomnosti člena Představenstva na schůzi Představenstva může tento člen delegovat své hlasovací právo na svého zástupce, musí však o tom předem informovat Předsedu POD.
 4. Zástupce člena Představenstva jmenuje Předseda na základě návrhu daného člena Představenstva.
 5. Zástupce člena Představenstva může být odvolán:
  1. Správcem, kterého je zástupcem,
  2. usnesením Představenstva POD s uvedením důvodu v případě, že se pro návrh vysloví nadpoloviční většina všech členů Představenstva.
 6. Mandát a práva zástupce (s výjimkou Místopředsedy) zanikají spolu s mandátem člena Představenstva, kterého zastupuje.

Čl. V. - Délka mandátu Správců

 1. Mandáty zvoleným Správcům bloků automaticky zanikají k 31.5. lichého kalendářního roku.
 2. Mandáty zvoleným Správcům služeb automaticky zanikají k 31.5. sudého kalendářního roku.

Článek VI. - Závěrečná ustanovení

 1. Tento IP nabývá platnosti po jeho schválení Představenstvem POD a jeho zveřejněním na webových stránkách POD.
 2. Nabytím platnosti tohoto interního předpisu se ruší interní předpis IP1/2015.

Ondřej KARMAZÍN Předseda klubu Pod-O-Lee

Ota TOŘÍNSKÝ Místopředseda klubu Pod-O-Lee

Navigace

Neužitečné odkazy:
Klubové stránky
Pod-O-Gym
Hydra

Tisk/export
QR Code
QR Code legislativa:ip:2017-1 (generated for current page)