Interní předpis 3/2017

Představenstvo kolejního klubu Pod-O-Lee
Interní předpis 3/2017
Pravidla používání počítačové sítě klubu SU Pod-O-Lee

Článek I.

Připojení do klubové infrastruktury

 1. V kontextu následujícího textu se uživatelem chápe člen klubu Pod-O-Lee (dále jen klub) jehož členství zahrnuje službu připojení k akademické síti. Tedy člen, který uhradil členský příspěvek pro připojení do akademické sítě na dané pololetí, nebo mu byl tento příspěvek odpuštěn Představenstvem klubu (aktivní členové atp.).
 2. Připojení do počítačové sítě klubu je možné dvěma způsoby:
  1. Kabelové (fyzické) připojení – tento způsob připojení je dostupný pro všechny uživatele.
  2. Bezdrátové (WiFi) připojení – tento způsob připojení je provozován pouze v některých lokalitách podolských kolejí a není dostupný pro všechny uživatele.
 3. Každé zařízení využívající kabelové nebo bezdrátové připojení musí být registrováno v klubovém informačním systému a schváleno Televizorem nebo členem Představenstva klubu.

Článek II.

Práva uživatelů

 1. Uživatel má právo registrovat jedno zařízení, které bude využívat kabelové připojení.
 2. Uživatel má právo registrovat tři typově odlišná bezdrátová zařízení (notebook, tablet, mobil) pokud je v daném místě dostupný WiFi signál. Výjimku může udělit Správce sítě.
 3. Uživatel má právo využívat výhod síťového členství klubu Pod-O-Lee podle pravidel určených pro danou službu nebo server.

Článek III.

Povinnosti uživatelů

 1. Uživatel musí bez výjimky dodržovat pravidla sítě ČVUT a CESNET, předpisovou základnu Studentské unie ČVUT a předpisovou základnu klubu Pod-O-Lee.
 2. Uživatel musí dodržovat dočasné nařízení nebo příkaz Správce sítě.
 3. Uživatel je povinnen registrovat a využívat pouze své vlastní zařízení, a smí je využívat jen on sám.
 4. Uživatel musí využívat pouze automatické konfigurace IP protokolu. Výjimku může udělit Správce sítě.
 5. Uživatel je povinnen zabránit šíření programů jež omezují funkčnost sítě (internetových červů, virů atp.) všemi dostupnými prostředky a udržovat svůj OS a serverové aplikace aktualizované.
 6. Uživatel musí bez výjimky dodržovat pravidla netikety podle RFC 1855.
 7. Manipulace s majetkem klubu, úpravy síťové kabeláže a připojení jiných zařízení než registrovaných bez dohody se správcem sítě je zakázána. (Např. připojovat další počítače, vytvářet nové segmenty, připojovat soukromé prvky do počítačové sítě klubu, poskytovat služby NAT pro další počítače atd.).
 8. Uživatel má povinnost poskytnout přístup na pokoj, který je nezbytný k zapojení sítě, její udržení v chodu případně ke kontrole připojených zařízení a kabeláže.
 9. Uživatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv porušení pravidel představenstvu prostřednictvím e-mailu případně jinou formou. Odpovědná osoba zašle e-mailem zprávu o způsobu nápravy jak původnímu uživateli tak celému Představenstvu.
 10. Uživatel je povinen uhradit ze svých finančních prostředků veškeré hmotné škody, které způsobil porušením pravidel používání sítě Pod-O-Lee.
 11. Uživatel má povinnost číst kontaktní e-mail a sledovat veřejné informační zdroje klubu uveřejněné na klubovém webu.
 12. Uživatel je povinen stvrdit svou registraci v klubu Pod-O-Lee podpisem dokumentu, který dokládá, že se seznámil se všemi pravidly ČVUT a CESNET, SU a klubu Pod-O-Lee upravující používaní počítačové sítě SU, ČVUT a CESNET. Zároveň tímto podpisem dovoluje SU nakládat s jeho osobními údaji podle daných pravidel.

Článek IV.

Postupy v případě porušení pravidel

 1. Za porušení pravidel uvedených v Čl. III se zavádí následující stupnice sankcí podle jejich závažnosti (každý prohřešek bude posouzen individuálně):
  1. upozornění e-mailem s termínem nápravy,
  2. zablokování služby na určitou dobu,
  3. zablokování kont a odpojení na určitou dobu
  4. postih disciplinárními komisemi fakult ČVUT
  5. předání k řešení Policii ČR.
 2. O postihu rozhoduje Správce sítě.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento IP ruší a nahrazuje původní IP6/2004.
 2. Tento IP nabývá platnosti po jeho schválení Představenstvem klubu Pod-O-Lee a jeho zveřejněním na webových stránkách klubu.

Ondřej KARMAZÍN
Předseda klubu Pod-O-Lee

Jiří POSPÍŠILÍK
Správce sítě

Ostatní

Navigace

Neužitečné odkazy:
Klubové stránky
Pod-O-Gym
Hydra

Tisk/export
QR Code
QR Code legislativa:ip:2017-3 (generated for current page)